ილია ჭავჭავაძის ერთი ლექსის ეპიგრაფის შესახებ

სტატიაში გამოკვლეულია, რომ ილია ჭავჭავაძის ლექსის, ,,მუშას“, ეპიგრაფი  აღებულია არა გამოჩენილი რუსი პოეტის, ნეკრასოვის, შემოქმედებიდან,   როგორც ეს დღემდე  იყო მიჩნეული, არამედ ცნობლი რუსი პოეტის,  რევოლუციონერ-დემოკრატის, ნიკოლოზ ოგარიოვის ლექსიდან ,,Российская империя“. 

საკვანძო სიტყვები: ილია ჭავჭავაძე, ლექსი ,,მუშას“, ეპიგრაფი, ნიკოლოზ ოგარიოვი.

 
 
 
 

სოცრეალიზმის ეპოქის ქართული სალიტერატურო ცხოვრება ლიტერატურული კომპარატივისტიკის თვალსაზრისით

საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემავალი რესპუბლიკების ორიგინალური მწერლობის გვერდით საბჭოთა ლიტერატურის სპეციფიკას ნათარგმნი ლიტერატურაც განაპირობებდა.  საბჭოთა კავშირში  თარგმანი და ლიტერატურული ურთიერთობები ისევე, როგორც ორიგინალური ლიტერატურა, ხელისუფლების   მიერ კონტროლდებოდა და  სოცრელისტური კანონის დაცვა აქაც სავალდებულო მოთხოვნა იყო.

საკვანძო სიტყვები: სოცრეალიზმი; მხატვრული თარგმანი; ლიტერატურული ურთიერთობები; ქართული ლიტერატურა.

 
 
 
 

კოლხური და ყობანური კულტურების ურთიერთმიმართების საკითხი სამარხ-კონსტრუქციათა და დაკრძალვის წესის მიხედვით (გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანა)

აღნიშნული სტატია ეხება გვიანი ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანის კოლხური და ყობანური კულტურების სამარხ-კონსტრუქციათა და დაკრძალვის წესის ურთიერთმიმართების ანალიზს, რაც დღემდე არ გამხდარა სპეციალური კვლევის საგანი. 

საკვანძო სიტყვები: კოლხური კულტურა, ყობანური კულტურა, კავკასია, სამარხი- კონსტრუქციები, დაკრძალვის წესი.

 
 
 
 

ქველმოქმედი ქალები მე-19 საუკუნის აშშ-სა და საქართველოში: ფილანტროპიის პარალელები

წერილში განხილულია მე-19 საუკუნის ცნობილი ამერიკელი ფილანტროპი ქალების  მოღვაწეობა და  წარმოჩენილია პარალელი ამავე პერიოდის ქართველ მოღვაწე ქალთა საქველმოქმედო და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობასთან.

საკვანძო სიტყვები: ქალთა მოძრაობა, ქალთა უფლებები, საქართველო, აშშ, ქველმოქმედება.

 
 
 
 

მოსმენა-აღქმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

სტატიაში წარმოდგენილია მოსმენისა და აღქმის აღმნიშვნელი ლექსიკის ანალიზი ქართულ ენაში, საანალიზო ცნებების მიმართება გაგება-აღქმისა და კომუნიკაციის საერთო პროცესთან. აღნიშნული ნეიტრალურ-ნომინაციური სიტყვების შესაბამისობა ქართველურ ენებთან და გააზრების ზოგადი სურათის შექმნის მცდელობა.

საკვანძო სიტყვები: მოსმენის, გაგებისა და აღქმის აღმნიშვნელი ლექსიკა, სემანტიკური ანალიზი, ლექსიკური ანალიზი.

 
 
 
 

ბასილი კესარიელი „გარეშე სიბრძნისა“ და ეთიკურ-ზნეობრივი პრინციპების შესახებ (ტრაქტატის „რა სარგებელი უნდა მივიღოთ ელინური ლიტერატურისგან“ მიხედვით)

სტატიაში განხილულია ბასილი დიდის დამოკიდებულება წარმართული კულტურისადმი, ლიტერატურისადმი.  ტექსტის დეტალური ანალიზის საფუძველზე   შესწავლილია ტრაქტატის სავარაუდო წყაროები,  ინტერტექსტუალური მიმართებანი პლატონსა და პლუტარქესთან.  ნაჩვენებია კესარიელი წმინდა მამის ცდა, მოარგოს ერთმანეთს ანტიკური და ქრისტიანული ღირებულებები. 

საკვანძო სიტყვები: „გარეშე სიბრძნე“, ბასილი კესარიელი, ქრისტიანობა, პლატონი, პლუტარქე.

 
 
 
 

1930-იანი წლების ამერიკა ოლდოს ჰაქსლის რომანში ,,და ბოლოს გედი მაინც კვდება"

სტატიაში განხილულია ინგლისელი მწერლის, ოლდოს ჰაქსლის, მოღვაწეობის ამერიკულ ეტაპზე შექმნილი  პირველი რომანი -  „და ბოლოს გედი მაინც კვდება“ -  და მწერლის თვალით დანახული ამერიკა, როგორც არქეტიპული ტექნოკრატიის საუკეთესო მაგალითი, სადაც ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ტექნოლოგიური და სამეცნიერო პროგრესის გავლენა ადამიანზე.

საკვანძო სიტყვები: ჰაქსლი, ამერიკა, ტექნოლოგიური, სიკვდილი, მარადიული

 
 
 
 

ირონია მეტყველების აქტების თვალთახედვით

სტატია ეძღვნება ირონიის აღქმისა და დეკოდირების პრობლემებს მეტყველების აქტების თეორიის ჭრილში. იგი ეყრდნობა ემპირიულ მასალას და წარმოაჩენს  ირონიას, როგორც ფორმის, მნიშვნელობისა და კონტექსტის ერთობლიობას.

საკვანძო სიტყვები: ირონია, მეტყველების აქტი, ნეგატიური და პოზიტიური ინტენცია, იმპლიციტური აზრი, ფონური ცოდნა.

 
 
 
 

თანამედროვე გერმანული ლინგვოდიდაქტიკის ინტერკულტურალური ასპექტები

უცხო ენის შესწავლის  მეთოდიკა ცვლილებას განიცდის დროთა განმავლობაში და ორიენტირებულია შესაბამის რეალობასა და ტექნოლოგიურ განვითარებაზე.  სტატიაში მოცემულია  ინტერკულტურული მეთოდის ზოგადი ანალიზი და  გამოყოფილია მისი ინდივიდუალური მახასიათებლები; პრობლემა შესწავლილია ქართულ რეალობასთან მიმართებით და მოცემულია  სამომავლო პერსპექტივების პროგნოსტიცირება. 

საკვანძო სიტყვები: უცხო ენის სწავლება, ინტერკულტურული მეთოდი; ინტერაქცია კულტურებს შორის; გისენის ლინგვოდიდაქტიკოსთა სკოლა.

 
 
 
 

სიტყვაწარმოების ადგილისათვის ლინგვისტიკაში ქართული და გერმანულენოვანი საენათმეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით

სტატიაში განხილულია სიტყვაწარმოების ადგილი თანამედროვე ლინგვისტიკაში, წარმოდგენილი და გაანალიზებულია ამ საკითხთან დაკავშირებული ქართველი და უცხოელი ლინგვისტების მოსაზრებები, ნაჩვენებია ის განსხვავებები, რომლებიც ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით შეინიშნება ქართულ და უცხოურ ლინგვისტურ ლიტერატურაში.

საკვანძო სიტყვები: სიტყვაწარმოება; სიტყვაწარმოების ტიპები; სიტყვაწარმოებითი ტერმინოლოგია.