თამარ მელიქიძე

დაიბადა 1983 წელს. 2000 წელს ჩააბარა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. 2004 წელს მიიღო ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სპეციალობით „ კლასიკური ფილოლოგია“. 2007 წელს მიიღო ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2009 წლიდან სწავლობს ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე. მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე „ანტიკური ელემენტები ძველ ქართულ ლიტერატურაში ( გიორგი ამარტოლის „ხრონოგრაფი“ და მისი გავლენა ძველ ქართულ ლიტერატურასა და სააზროვნო პროცესებზე).
არის რამდემიმე სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.

ელ-ფოსტა: tako.melikidze@gmail.com