მასალები ქალაქ ცხინვალის ისტორიისათვის

ნაშრომში დათარიღებულია  XVIII საუკუნის II ნახევრის ქალაქ ცხინვალის აღწერის დავთარი, რომელიც ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში; მოხილულია დავთარში დაცული სხვადასხვა ცნობა. სტატიას ერთვის ამ დოკუმენტის ერთი ნაწილი.

საკვანძო სიტყვები: ცხინვალი, აღწერა, დავთარი, XVIII საუკუნე.

 
 
 
 

ქართული წერილობითი წყაროები კირილე ალექსანდრიელის ეგზეგეტიკური კატენების შესახებ

სტატიაში განხილულია XI საუკუნის ქართველი მთარგმნელის, ეფრემ მცირის, კოლოფონი, რომელშიც მთარგმნელი მოგვითხრობს მის მიერ ბერძნულიდან  თარგმნილი ეგზეგეტიკური კრებულის "პავლე თარგმნიანის" შექმნის ისტორიას და საყურადღებო ცნობებს გვაწვდის კატენური კრებულის შემდგენელის, კირილე ალექსანდრიელის, მიერ გაწეულ შრომაზე.

საკვანძო სიტყვები: კირილე ალექსანდრიელი, ეგზეგეტიკა, კატენები, ეფრემ მცირე.

 
 
 
 

მესამე ტალღის ქართველი იმიგრანტი ქალები აშშ-ში: ამერიკანიზაციის პრობლემა

სტატიაში ავტორი პასუხს სცემს კითხვებს: როგორია მესამე ტალღის ქართველი ემიგრანტი ქალების ამერიკანიზაციის ხარისხი, რა გავლენას ახდენს ასაკი, განათლების დონე, სოციალური სტატუსი ამ პროცესზე, რა როლს თამაშობს მართლმადიდებლობა ქართველი იმიგრანტების ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებაში. დასკვნები, ძირითადად, იმიგრანტების გამოკითხვას ეფუძნება.

საკვანძო სიტყვები: ქალი, ქართველი, იმიგრანტი, აშშ.

 
 
 
 

მართლაც 1928 წელს შეიტყვეს პირველად საქართველოში გრაცის უნივერსიტეტის ქართული ხელნაწერების შესახებ?

გრაცში დაცული ძველი ქართული ხელნაწერების შესახებ სამეცნიერო წრეებისთვის ცნობილი გახდა 1928 წელს, როცა ა. შანიძემ "ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბეში" დაბეჭდა შუხართის გამოკვლევა მის ხელში მოხვერდილ ქართულ ხელნაწერებზე. სინამდვილეში ამ ხელნაწერთა შესახებ შუხართმა 30 წლით ადრე აცნობა მის რამდენიმე კოლეგასა და ორიოდე ორგანიზაციას. 

საკვანძო სიტყვები: გრაცი, ქართული, ხელნაწერები, შუხართი, ა .ხახანაშვილი.

 
 
 
 

შარვაშიძეთა სამთავრო სახლის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი და კულტურულ-პოლიტიკური იერ-სახის შესახებ

სტატიაში სათანადო საისტორიო წყაროებზე დაყრდნობით ნაჩვენებია ეროვ­ნულ-სახელმწიფოებრივი და კულ­­ტურულ-პოლი­ტი­­კუ­რი სახე შარ­ვა­ში­ძეთა სამ­თავ­რო სახლისა, რომლის წარმომად­გენ­ლები ის­ტორიულად ყო­ველთვის ერთ­მნიშ­ვ­­ნე­ლოვნად განასახიერებდნენ ქარ­თულ  კულ­ტურულ-პოლი­ტი­­კურ სამყა­როს.

საკვანძო სიტყვები: შარვაშიძე, აფხაზეთი, საქართველო, სამთავრო სახლი.

 
 
 
 

წერილობითი კულტურა შუა საუკუნეების აფხაზეთში

ნაშრომში გამოთქმულია მოსაზრება,  რომ შუა საუკუნეების  აფხაზეთის  წერილობით კულტურაში წამყვანი ადგილი ეკავა ქართულ დამწერლობას; წარმოდგენილი იყო მისი ყველა კალიგრაფიული მიმდინარეობა, რომლებიც არსებობდა  საქართველოს  სხვა ისტორიულ რეგიონებში. სხვა დამწერლობა ამ პერიოდის აფხაზეთში არ  დასტურდება.

საკვანძო სიტყვები: აფხაზეთი, შუა საუკუნეები, ეპიგრაფიკა, ხელნაწერები, დამწერლობა.

 
 
 
 

ანტისაბჭოთა პარტიების ბრძოლა ბოლშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ აჭარაში (1921 წელი)

   ნაშრომში გაანალიზებულია ანტისაბჭოთა პარტიების ბრძოლა აჭარაში ბოლშევიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ 1921 წელს.    ანტისახელისუფლო გამოსვლების ფონზე განხილულია ბოლშევიკების მიერ განხორციელებული სადამსჯელო ღონისძიებები პარტიების მიმართ, რაც გამოიხატებოდა მათ ლიკვიდაციაში.

საკვანძო სიტყვები: აჭარა, პარტია, 1921 წელი, ანტისაბჭოთა.

 
 
 
 

გრიგოლ რობაქიძის რომანების პოეტიკა

სტატიაში მოცემულია გრიგოლ რობაქიძის რომანების პოეტიკის განსაზღვრის პირველი ცდა, გატარებულია თვალსაზრისი, რომ რობაქიძის რომანები წარმოადგენს მოდერნისტული რომანის განსხვავებულ ტიპს, კერძოდ, ონტოლოგიურ რომანს. 

საკვანძო სიტყვები: პოეტიკა, ონტოლოგიური რომანი, სახისმეტყველება, მითოსი.

 
 
 
 

პლატონის “სოფისტის” სტრუქტურული და კომპოზიციური ორგანიზაცია

აღნიშნული სტატია ეხება პლატონის დიალოგის, „სოფისტის," სტრუქტურული და კომპოზიციური ორგანიზაციის საკითხის კვლევას. ნაშრომში გამოყენებულია სტრუქტურული ანალიზის მეთოდი და წარმოდგენილია ამ დიალოგისა და მისი ცალკეული ეპიზოდების კვლევის შედეგად მიღებული სტრუქტურები და მათი მახასიათებლები.

საკვანძო სიტყვები: პლატონი, „სოფისტი“, სტრუქტურა, კომპოზიცია, დიალოგი.

 
 
 
 

სოცრეალისტური დისკურსი და ქართული საბჭოთა ლიტერატურის რამდენიმე თავისებურება

ქართული საბჭოთა ლიტერატურის სიღრმისეული,  დეიდეოლოგიზებული და  მიუკერძოებლი ანალიზის გარეშე  შეუძლებელია ქართული ლიტერატურის  სრულყოფილ ისტორიის შექმნა. სტატიაში განხილულია ქართული სოცრეალისტური  ლიტერატურის რამდენიმე თავისებურება: მისი დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი, ტრადიციებისადმი და "სოცრეალისტური ჰეპი ენდი".

საკვანძო სიტყვები: სოცრეალიზმი, ქართული, ლიტერატურა, იდეოლოგია, “ჰეპი ენდი“.