ათონელ ბენედიქტელთა კონფესიური კუთვნილების შესახებ

ნაშრომში განხილულია ქართული და ბერძნული ჰაგიოგრაფიული ძეგლების, ათონის მთის აქტებისა და ლეონ ოსტიელის „ქრონიკის" ცნობები ათონელ ბენედიქტელთა შესახებ. ავტორი უარყოფს ელენე მეტრეველის მოსაზრებას ათონელ ბენედიქტელთა კათოლიკობის შესახებ და ასაბუთებს, რომ ისინი მართლმადიდებელი ქრისტიანები იყვნენ.

საკვანძო სიტყვები: ათონის მთა, ჰაგიოგრაფია, დიდი სქიზმა, კათოლიკობა, მართლმადიდებლობა

 
 
 
 

ხ–//ჰ– პრეფიქსის ფუნქციისათვის ი– პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმებში ძველ ქართულში

ხანმეტ-ჰაემეტ წერილობით ძეგლებში ნორმას წარმოადგენს      ხ-//ჰ- პრეფიქსის არსებობა ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის სამივე პირის ფორმაში (ხჳქმენ, ხიქმენ, ხიქმნა...). ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ამ ფორმებში  ხ-//ჰ- პრეფიქსის ფუნქციის გარკვევა. 

საკვანძო სიტყვები: ი– პრეფიქსიანი ვნებითი, ხანმეტი, ჰაემეტი, ფონეტიკა, ასპირაცია.

 
 
 
 

ჰოფმანსთალის „ენობრივი კრიზისი“ ფრიდრიხ ნიცშეს ლინგვისტურ–სემიოტიკური მსოფლმხედველობის კონტექსტში

სტატიაში განხილულია ჰუგო ფონ ჰოფმანსთალის მხატვრულ-ესეისტური შემოქმედების ცენტრალური ტექსტის - „ლორდი ჩანდოსის წერილი" - ფილოსოფიურ-თეორიული საფუძვლები და მისი მიმართება ფრიდრიხ ნიცშეს ლინგვისტური შეხედულებების მთავარ დებულებებთან. 

საკვანძო სიტყვები: ენობრივი კრიზისი, ფილოსოფია, პოეზია, ფრაგმენტაცია, დეპერსონალიზაცია

 
 
 
 

მოდერნისტული ლირიკის დისკურსი და გალაკტიონის “ლურჯა ცხენები”

სტატიაში მოდერნისტული ლირიკული დისკურსის კონტექსტში ინტერპრეტირებულია გალაკტიონ ტაბიძის ლირიკული ტექსტი - „ლურჯა ცხენები". სწორედ „ლურჯა ცხენებით" ფუძნდება ახალი მოდერნისტული ლირიკული დისკურსი ქართულ ლირიკაში. „ლურჯა ცხენების" გამოქვეყნების თარიღი (1915) შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ქართული მოდერნისტული ლირიკის დაბადება.

საკვანძო სიტყვები: გალაკტიონ ტაბიძე, „ლურჯა ცხენები“, მოდერნიზმი, სიმბოლიზმი, სახისმეტყველება

 
 
 
 

ქალი ავტორების იდენტიფიკაციის საკითხისათვის თანამედროვე თურქულ ლიტერატურაში

სტატიაში განხილულია თანამედროვე თურქულ ლიტერატურაში ქალი ავტორების სამწერლობო სივრცეში დამკვირდების პროცესი. მოყვანილია სხვადასხვა ქალი ავტორის მოსაზრება ცნება „ქალური ლიტერატურის" შესახებ. ყურადღება გამახვილებულია ქალური ისტერიულობის ტექნიკაზე, რომელიც პატრიარქალური დისკურსის რღვევის  ქალურ სტრატეგიას წარმოადგენს.

საკვანძო სიტყვები: ქალი ავტორი, ქალური ისტერია, „ქალური“ და „მამაკაცური „ლიტერატურა“, ექსცესიური მიმესისი

 
 
 
 

დავით გურამიშვილის ლოცვისა და სამებისადმი ვედრების ინტერპრეტაციისათვის

სტატიაში განხილულია დავით გურამიშვილის ორი ლექსის („ლოცვა, ოდეს დავითს ტყვეობასა შინა მოშივდა და ღმერთს პური სთხოვა" და „სამების ვედრება: გზის წარმართვის თხოვნა დავითისაგან") რაობა და არსი, რომელთა წყაროა საუფლო ლოცვა „მამაო ჩვენო". ამ ლექსებით წარმოჩნდა პოეტის ქრისტიანული მსოფლმხედველობა და გამოვლინდა მისი პოეტური შესაძლებლობები. 

საკვანძო სიტყვები: ლოცვა-ვედრება, „მამაო ჩვენო“, ლიტურგიული ცნობიერება, პოეტის ყოფნა უცხოობაში, უზენაესისაკენ ლტოლვა

 
 
 
 

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი - ორენოვანი ევროპულ-ქართული ლექსიკონების საფუძველი

სტატიაში განხილულია „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის" ბაზაზე ორენოვანი, ევროპულ-ქართული ლექსიკონების შექმნის პრაქტიკული მეთოდები და ზოგადი პერსპექტივები. ამგვარი ლექსიკონების შექმნის მეთოდიკა ნაჩვენებია კონკრეტული სიტყვა-სტატიების მაგალითზე იტალიურ-ქართული, ფრანგულ-ქართული, გერმანულ-ქართული და შვედურ-ქართული ლექსიკონებიდან.

საკვანძო სიტყვები: ორენოვანი ლექსიკოგრაფია, რომანულ-ქართული ლექსიკონები, გერმანიკულ-ქართული ლექსიკონები

 
 
 
 

ახალგაზრდების ინტერაქციის გენდერული დინამიკა (ქართული და გერმანული ენობრივი მასალის მიხედვით)

სტატიაში განხილულია ქართველი და გერმანელი გოგონებისა და ბიჭების დისკურსის გენდერული დინამიკა, მათი საუბრების კოოპერაციული და კომპეტიტიური სტილი (საბრძოლო, კონკურენციით აღსავსე) აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით მოპოვებული ემპირიული მასალის ანალიზის მიხედვით. 

საკვანძო სიტყვები: დისკურსის დინამიკა, ახალგაზრდების ენა, გერმანელი და ქართველი გოგონები და ბიჭები, საუბრის მხარდამჭერი რეაქციები

 
 
 
 

ციური სფერო ნ. გუმილიოვის პოეზიაში

ნ. გუმილიოვის პოეტური მანერის თავისებურება ხასიათდება მისი შემოქმედებისათვის მთავარი სიტყვების ციურ სფეროსთან დაკავშირებული სემანტიკური მოცულობის გაფართოებით, რადგან ეს სიტყვები ერთდროულად ორივე კონოტაციური მუხტის მატარებელი ხდება  (ისინი დამუხტულია როგორც დადებითად, ასევე უარყოფითად). ხანდახან კონოტაციურად დამუხტულ სიტყვაში ხდება „გადართვა"  დადებითიდან უარყოფით რეგისტრში. 

საკვანძო სიტყვები: ნ. გუმილიოვი, „ციური სფერო“, კომპონენტური ანალიზი, კონოტაციური მუხტი

 
 
 
 

ემილი დიკინსონის შემოქმედების აღქმის თავისებურებები ქართულ ლიტერატურაში

ბოლო ხანებში ქართულ ენაზე სულ უფრო და უფრო ინტენსიურად თარგმანიან ამერიკელი ქალი პოეტების შემოქმედებას. მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ემილი დიკინსონის პოეზია, რომლის განხილვისას იკვეთება საინტერესო ასპექტები არა მხოლოდ თარგმანმცოდნეობის, არამედ ლიტერატურული ურთიერთობების ჭრილშიც.

 

საკვანძო სიტყვები: ქალური პოეზია, დიკინსონი, თარგმანი, პორტრეტირება, პოეტური სტილის ტრანსფერი