რამდენიმე უცნობი დეტალი ირანისა და ქართლ-კახეთის სამეფოს 1795 წლის დაპირისპირების შესახებ

საარქივო მასალამ  საშუალება მოგვცა, გარკვეულწილად გადაგვეფასებინა  კრწანისის ბრძოლასთან  დაკავშირებული ქართული ისტორიოგრაფიის მიერ გაზიარებული მოსაზრებები და დოკუმენტურ მასალაზე  დაყრდნობით  ნათელი მოგვეფინა  კრწანისის ბრძოლის საწყისი  ეტაპის აქამდე უცნობი დეტალებისათვის.

საკვანძო სიტყვები: კრწანისის ბრძოლა, ერეკლე II, არტილერია, XVIII საუკუნე

 
 
 
 

აფხაზური ენა და ქართული გრაფიკა

აფხაზური სალიტერატურო ენა 1938-1954 წლებში გადაყვანილი იყო ქართულ გრაფიკაზე. სტატიაში აქამდე უცნობ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით დადგენილია აფხაზური სალიტერატურო ენის ქართულ გრაფიკაზე გადაყვანის ისტორია.

საკვანძო სიტყვები: აფხაზური სალიტერატურო ენის ისტორია, აფხაზური ენის გადაყვანა ქართულ გრაფიკაზე; აფხაზური დამწერლობის ისტორია

 
 
 
 

აბრევიატურისა და მოკლე შეტყობინებების ენის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტის გამო თანამედროვე ინგლისურში

დღესდღეობით აბრევიატურა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ენა ძალიან განვითარდა.  მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, რომლებიც დაკავშირებულია Sms ენისა და აბრევიატურის გამოყენებასთან, ისინი თანამედროვე ინგლისური ენის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ეს  პროცესი გლობალიზაციის შედეგი და  ცივილიზაციის განვითარების  შემადგენელი ნაწილია. 

საკვანძო სიტყვები: SMS ენა, აბრევიაცია, ორთოგრაფია, თანამედროვე ინგლისური ენა

 
 
 
 

დისკურსის პრაგმატული კოჰერენტულობის ფორმირების შესახებ

სტატიაში  განხილულია    ტექსტობრივი სქემების აგებისა და ინტერპრეტირების შემცველი გამონათქვამების ერთ კოჰერენტულ მთლიანობაში ინტეგრირების პრობლემასთან.

საკვანძო სიტყვები: დისკურსი, კოჰერენტულობა, პრაგმატულობა

 
 
 
 

ზენა და ქვენა გრძნობებს შორის მოქცეული ადამიანის პრობლემა (ქართული ლიტერატურის მაგალითზე)

პუბლიკაციის თემაა დონჟუანური ლიტერატურული პერსონაჟის, კერძოდ,  ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობის" დათიკოს, როგორც ლიტერატურული ტიპის, გარდასახვის პრობლემა ქართულ ლიტერატურაში (იერემია წარბას, ტარიელ მკლავაძის, ტიტიკო დროიძის, საფარ-ბეგის, გაიოზ გადალენდიას მაგალითზე).

საკვანძო სიტყვები: ი. ჭავჭავაძის `გლახის ნაამბობი~, დათიკო, დონჟუანური ტიპი, ქართული ლიტერატურა

 
 
 
 

ფარული და ღია ენობრივი დაგეგმვის თავისებურებანი XIX-XX საუკუნეების საქართველოში

სტატიაში საქართველოს მაგალითზეა განხილული ენობრივი ცენზურის სხვადასხვა ასპექტი; ცენზურა სოციოლინგვისტურ ლიტერატურაში ე.წ. ფარული ენობრივი დაგეგმვის კონტექსტში შეისწავლება. 

საცენზურო სამსახურების საქმიანობა საქართველოში  შორეულ წარსულშივე დაჩნდება, და სახელმწიფო იდეოლოგიური ამოცანების ცვლის შესაბამისად სხვადასხვა ეტაპს გაივლის;  მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში, როდესაც ქართული ენის ფუნქციონირების რეგულაცია უცხო ძალის  ხელში აღმოჩნდა და გარეშე სახელმწიფოს იდეოლოგიურ მიზნებს დაექვემდებარა, ცენზურის საქმიანობამაც  სრულიად სპეციფიკური სახე მიიღო.

საკვანძო სიტყვები: ღია ენობრივი დაგეგმვა, ფარული ენობრივი დაგეგმვა, ცენზურა, ქვეტექსტი

 
 
 
 

ქართული ტოპონიმები ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე (1944-1957 წლები)

სტატიაში დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით ნაჩვენებია XX საუკუნის 40-იან წლებში ათიოდე წლით საქართველოსათვის  ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიების მიერთება და ადგილობრივი ტოპონიმების ქართული სახელდებებით ჩანაცვლება; გაანალიზებულია ქართული ტოპონიმების ეტიმოლოგია-სემანტიკა.

საკვანძო სიტყვები: ჩრდილოეთ კავკასია, საქართველო, ადმინისტრაციული საზღვრები, ქართული ტოპონიმები

 
 
 
 

რა განსაზღვრავს ზმნის კონსტრუქციებს ქართულში?

ცნობილია, რომ ქართული ზმნა თავისი აგებულების მიხედვით  მრავალპირიანია. ზმნასა და აქტანტებს შორის გარკვეული სინტაქსური კავშირია, რის საფუძველზეც იქმნება მორფო-სინტაქსური კონსტრუქციები. ქართული ზმნის უღლების სისტემა ორ ძირითად კონსტრუქციას გვიჩვენებს: ცვლადს და არაცვლადს, რომლის საფუძველიც გარდამავლობაში უნდა ვეძებოთ.

საკვანძო სიტყვები: კონსტრუქცია, გვარი, ცვლადი/არაცვლადი, გარდამავალი/ გარდაუვალი

 
 
 
 

ახალგაზრდების დისკურსის მოდალობა

სტატიაში განხილულია ქართველი და გერმანელი გოგონებისა და ბიჭების ინტერაქციული მოდალობა აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით მოპოვებული ემპირიული მასალის ანალიზის მიხედვით. 

საკვანძო სიტყვები: დისკურსის ანალიზი, ახალგაზრდების ენა, გერმანელი და ქართველი გოგონები და ბიჭები, ინტერაქციული მოდალობა

 
 
 
 

ემოციური ცნება ბრაზის შედარებითი კვლევა ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებში

წინამდებარე ნაშრომში ფსიქოლოგიური და ენობრივი თვალსაზრისით განხილულია ემოცია, რომელიც ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებში სახელდება სიტყვებით anger/ბრაზი/гнев. 

საკვანძო სიტყვები: anger/ბრაზი/гнев, ემოცია, ენა, კულტურა