რუსული ტექსტის ქართული პრობლემები: ლინგვოკულტუროლოგიური კონცეპტები ორი კულტურის კონტექსტში

ეროვნული კულტურის თარგმანი ამოუწურავ მასალას იძლევა შედარებითი კულტუროლოგიური ძიებისათვის.  სტატიაში  გაანალიზებულია,  თავისი კულტურული იდენტურობის დაკარგვის გარეშე  როგორ სცდება საკუთარ კულტურას და იძენს კულტურის მედიატორეს თვისებებს ქართული ლინგვოკულტუროლოგიური კონცეპტები რუსულ დისკურსში .

საკვანძო სიტყვები: ლინგვოკულტუროლოგიური კონცეპტები, ტექსტი-მატრიცა, კულტურული შოკი

 
 
 
 

მულტფილმის თარგმნის თავისებურებები („მადაგასკარის“ ქართული თარგმანის მაგალითზე)

სტატიაში ე. დარნელისა და თ. მაკგრასის მულტფილმის, „მადაგასკარის", მაგალითზე შესწავლილია აუდიო-ვიზუალური თარგმანის თავისებურებები, წარმოჩენილია, როგორ იქმნება პერსონაჟის სახე თარგმანში,  აუდიო-ვიზუალური თარგმანის რომელ სახეობას ენიჭება უპირატესობა, რა საშუალებებს იყენებს მთარგმნელი  ორიგინალის მსგავსი კომუნიკაციური ეფექტის მისაღწევად და სხვა.

საკვანძო სიტყვები: დუბლირება, სლენგი, კილო, ალუზია, პარალინგვისტური ეფექტები

 
 
 
 

ემილი დიკინსონის შემოქმედების აღქმის თავისებურებები ქართულ ლიტერატურაში

ბოლო ხანებში ქართულ ენაზე სულ უფრო და უფრო ინტენსიურად თარგმანიან ამერიკელი ქალი პოეტების შემოქმედებას. მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ემილი დიკინსონის პოეზია, რომლის განხილვისას იკვეთება საინტერესო ასპექტები არა მხოლოდ თარგმანმცოდნეობის, არამედ ლიტერატურული ურთიერთობების ჭრილშიც.

 

საკვანძო სიტყვები: ქალური პოეზია, დიკინსონი, თარგმანი, პორტრეტირება, პოეტური სტილის ტრანსფერი

 
 
 
 

დიალოგურობა, თავისუფალი ირიბი სტილი და ირონია, როგორც მხატვრული მეთოდი, ლორენსის მოთხრობის, „The Lovely Lady“, ერთი ფრაგმენტის ინტერპრეტაციის პრობლემის ფონზე

დევიდ ჰერბერტ ლორენსის  ტექსტების დიალოგური ხასიათისა და ირონიის, როგორც მის მიერ მომარჯვებული მამხილებელი მხატვრული მეთოდის, ერთდროულმა გამოვლინებამ გვიჩვენა, თუ რა დარღვევების თავიდან აცილება შეგვეძლო მწერლის შემოქმედების ამ ორი მახასიათებლის გათვალისწინებით ეკვივალენტური თარგმანის შესრულებისას.

საკვანძო სიტყვები: დიალოგი, თარგმანი, ირონია, ლორენსი, სტილი.

 
 
 
 

იდეოლოგია და მთარგმნელის სტრატეგია (ემილი დიკინსონისა და სილვია პლათის ლექსების საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართული თარგმანების შედარებითი მიმოხილვა)

წინამდებარე ნაშრომი შეისწავლის თარგმანის სტრატეგიას ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. საბჭოთა პერიოდში დიკინსონისა და პლათის მთარგმნელები ამერიკელი პოეტი ქალების ლექსებს ტრადიციულ პოეტურ გემოვნებას უმორჩილებდნენ, პოსტ-საბჭოთა პერიოდში კი ეს ვითარება რადიკალურად შეიცვალა.

საკვანძო სიტყვები: იდეოლოგია, თარგმანი, პოეზია, ემილი დიკინსონი, სილვია პლათი.

 
 
 
 

ევფემიზმები და მათი თარგმნის სტრატეგიები (ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე)

წინამდებარე ნაშრომი ეხება ევფემიზმების თარგმანთან დაკავშირებულ პრობლემებს. განხილულია სხვადასხვა კატეგორიის ევფმიზმები და დასახულია მათი თარგმნის სტრატეგიები. ყურადღება  გამახვილებულია ევფემისტური გამოთქმების კონოტაციური მნიშვნელობის სწორად გადატანაზე თარგმანში. მოხმობილია მაგალითები ინგლისური მხატვრული ნაწარმოებების ქართული თარგმანებიდან.

საკვანძო სიტყვები: ევფემიზმები, ეროვნული, უნივერსალური, სტილი, კონოტაცია

 
 
 
 

პოლიტიკური ნეოლოგიზმები მსოფლიო პოლიტიკის ჭრილში და მათი ინგლისურიდან ქართულში ტრანსპოზიციის საკითხი

წინამდებარე სტატია ეხება თანამედროვე თარგმანთმცოდნეობის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ - ნეოლოგიზმების თარგმანის - საკითხს. კერძოდ, სტატიაში განიხილება თანამედროვე ინგლისური პოლიტიკური ნეოლოგიზმების ქართულ თარგმანში გადმოტანის სპეციფიკა, თარგმნითი სტრატეგიები, ამასთანავე, გამოყოფილია ძირითადი ტენდენციები.

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური ნეოლოგიზმები, თარგმნითი სტრატეგიები, ტრანსლიტერაცია

 
 
 
 

ბაირონის ლირიკის მოსე ქარჩავასეული თარგმანების დედანთან შეპირისპირებითი ანალიზი

ნაშრომი ეხება ინგლისური ენიდან არაერთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოების მთარგმნელს – მოსე ქარჩავასა და მის თარგმანებს. მკვლევარი მიმოიხილავს შემოქმედის ბიოგრაფიას (რომელიც დღემდე არ არის გამოკვლეული) და ბაირონის ლირიკის თარგმანებს, მსჯელობს მთარგმნელის მიერ გამოყენებულ მეთოდზე, ინგლისურ-ქართულ შესაბამისობებსა და მხატვრულ თავისებურებებზე და ა. შ.

საკვანძო სიტყვები: ბაირონი, თარგმანი, მოსე ქარჩავა, ლირიკა.

 
 
 
 

მხატვრული თარგმანი და მასთან დაკავშირებული ფილოლოგიური კვლევა (ედგარ პოს ერთი ლექსის ქართული და რუსული თარგმანების მასალაზე)

სტატიაში წარმოდგენილია ედგარ პოს ლექსის „to Helen“ რუსული და ქართული (მათ შორის საკუთარი) თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი, რომელიც იმის გამოვლენას ემსახურება, თუ რამდენად ადეკვატურად არის მათში გადმოტანილი დედანში მოცემული ყველა სახის ინფორმაცია, ასევე ლექსის სტილი, ხატოვანება, რითმული წყობა და მუსიკალობა.

საკვანძო სიტყვები: პოეტური თარგმანი, ინტერპრეტაცია, ალუზიები, მაკროკონტექსტი