ბიბლიური აბრაამისა და სარას საკუთარ სახელთა ქართულად გადმოცემა-ტრანსლიტერაციის საკითხები

DOI: 10.55804/jtsuSPEKALI-17-21

 

[1]მის შთამომავლებად მიიჩნევიან ისმაელიანები (არაბები).

[2]ჟ. ჟერტო აბრაჰამს თეოფორულ  ან თეოფორული ელემენტის შემცველ სახელად არ განიხილავს. მისი აზრით, ეტიმოლოგიურად, აბრაჰამის მნიშვნელობაა „მრავალი ადამიანის მამა/მამა მრავალთა“. წყაროთა მეთოდის გათვალისწინებით, მკვლევარი აღნიშნავს, რომ სეპტუაგინტა იყენებს სახელის ბერძნულ ფორმას, სახელ აბრაამს აქვს საერთო საწყისი მარცვალი (ab) ისეთ სახელებთან, როგორებიცაა: ავირამი [I მეფ. 16:34] და ავიშუა [I მეფ. 8:4].  ჟ. ჟერტოს მოსაზრებით,  დაბოლოება „რაამ“ ებრაულად არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ის დაკავშირებული უნდა იყოს სახელ რაჰამთან [1 მეფ. 2:44], რომლის მნიშვნელობაა „ის მოწყალეა“. შესაბამისად, სახელის რეკონსტრუქცია იძლევა აბრაჰამ ფორმას (სახელი ავრა-ჰამი, ავ-რაჰამისგან განსხვავებით, მოგვაგონებს  გამოთქმას „მე შევქმნი მათ“ ან „მე ვშობ მათ").  ეს სახელი (ბრჰმ) დამარცვლით შეიძლება წავიკითხოთ შემდეგნაირად: ა-ბა-რა-ჰამ [Жерто, 2017:45-46].

[3]თუმცა ძველ ბერძნულში ჰ ბგერა ისმოდა ანლაუტში ძლიერი ფშვინვის (spiritus asper) დროს და მისი აღნიშვნა ხდებოდა სპეციალური ნიშნით [ ՙ ]. 

[4]ვისარგებლეთ სომხური ბიბლიის ელექტრონული ვერსიით, რომელიც 1895 წლის გამოცემას ეყრდნობა: https://arak29.org/bible/book/tGen_1.htm

[5]იხ. აგრეთვე [დანელია, 1983:128].

[6]ეს სახლი ერქვა ტობის მეუღლესაც (წიგნი ტობისი).

[7]ცნობილია, რომ გელათური ბიბლიის ხელნაწერებს (A 1108 (XII  ს.) და Q 1152 (XII-XIII სს.)) აკლია ხუთწიგნეულის პირველი ორი წიგნი – შესაქმე და გამოსლვათა. ბ. გიგინეიშვილი სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე მიიჩნევს, რომ A 179 და გელათური ბიბლია ერთი რედაქციის ნუსხებს წარმოადგენს და შესაძლებელია ჩაითვალოს „A 179 ხელნაწერში მოქცეული ხუთწიგნეულის პირველი ორი წიგნი იმ ნაწილად გელათური ბიბლიისა, რომელიც თვით გელათურ ნუსხებს არ შემოუნახავთ“ [გიგინეიშვილი, 1989:15].

[8]ბ. გიგინეიშვილი ხუთწიგნეულის ქართული ვერსიების გამოკვლევაში შენიშნავს, რომ ოშკის ბიბლიას ახასიათებს ანთროპონიმის აჰრონ ფორმა, რომელიც გელათურში, როგორც წესი, აარონ ფორმით დასტურდება [გიგინეიშვილი, 1989:26]. უნდა ითქვას, რომ ანთროპონიმის აღმოსავლური ლიტერატურულ-ტექსტობრივი ტრადიციის ამსახველი ეს ფორმა სხვა ნუსხებშიც დასტურდება (მაგ., აჰრონ [გამოს. 4:14 OACS]. შდრ. ჰარონ K. არონ B). ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ინტერესს იწვევს ინლაუტის ჰ თანხმოვანი, რომელიც, სხვა ნუსხების მონაცემთა მიხედვით, შეიძლება ფორმაში არ იყოს წარმოდგენილი (ბერძნული ტექსტობრივი ტრადიცია) ან მოხდეს მისი მეტათეზისი თუ ანლაუტში გადანაცვლება. ამ უკანასკნელთ უფრო ბაქარის ბიბლია გამოავლენს: არონს [გამ. 4:28 BC]. აჰრონს OAKS; არჰონ [გამ. 5:1, 5:4, 6:20 B]. აჰრონ OAKCS; ჰარონისმან [გამ. 15:20 B]. აჰრონისმან ACS. არონისმ~ნ K; ჰარონს [გამ. 4:27 B].  აჰრონს OAKS. არონის C.  ჩვენი აზრით, აბრაამის სახელის თავისებური დაწერილობის ფორმების არსებობაც შესაძლოა, ბაქარის ბიბლიის აღნიშნული თავისებურებით ავხსნათ.

[9]ცნობილია, რომ, რადგან სლავები გვიან გაქრისტიანდნენ და საეკლესიო წიგნების ბერძნულიდან თარგმნაც დაახლოებით IX საუკუნიდან უნდა დაეწყოთ, ბერძნული სიტყვების სესხება ამ ენაში ახლებური გამოთქმის შესაბამისად მოხდა: ბასილი – Василий, ამენ – Аминь, მიქაელ – Михаил და სხვ.  [შანიძე, 1964:42].

[10]გამონაკლისის სახით აბრაამ დასტურდება ოთხჯერ (სამჯერ შესაქმეში და ერთხელ მეოთხე მეფეთაში), აბრამ – ორჯერ (ამ შემთხვევებში კონტექსტი ითხოვდა მის ორიგინალურ სახელს). ერთხელ შეგვხვდა მცდარი დაწერილობა – აჰრაჰამის [ლევ. 26: 42 BKS].

[11]რადგან ოშკის ბიბლია თავნაკლულია, ჩვენთვის საინტერესო ფორმებს 12:11-დან გვიჩვენებს.

[12]წინაწარმეტყუელებაჲ ესაიაჲსი დაცულია ოშკურ და იერუსალიმურ (J, XI ს.) ბიბლიებში, ორივეში სარრა ფორმაა.

[13]არ არის გამორიცხული, ოშკურ ბიბლიაში გამოვლენილი ტენდენცია, ფორმობრივ არ განირჩეს ანთროპონიმის ორი ფორმა (შეს. 17:15-ის შემდეგ, გარკვეულ მონაკვეთში), სომხურის გავლენითაც აიხსნას, რადგან რბილი და მაგარი რ-ს (ბერძნული გემინირებული როს ეკვივალენტი) მონაცვლეობაზე დამყარებული Սարա – Սառա დაპირისპირება ქართულად მხოლოდ ერთი – სარა ფორმით შეიძლებოდა გადმოცემულიყო. ისიც საინტერესოა, რომ სარას ახალი სახელის გადმოცემაში, ქართულის მსგავსად, სომხურიც ემიჯნება სირიულსა და ებრაულს და არ იყენებს ჰ-თანხმოვნიან ფორმას, ხოლო აბრაამის შემთხვევაში ისიც ჰ-თანხმოვნიან ფორმებს ანიჭებს უპირატესობას. ამიტომ, ჩვენი აზრით, თუ კომპლექსურად განვიხილავთ ორივე ანთროპონიმის ქართულად ტრანსლიტერაცია-ტრანსკრიფცირების საკითხს, ოშკის ბიბლიაზე ამ მხრივ აღმოსავლური ლიტერატურულ-ტექსტობრივი ტრადიციის გავლენაზე საუბრისას, პირველ ყოვლისა, სომხური უნდა მოვიაზროთ.

 

პირობითი აღნიშვნები

A   H 1207 (XVIII ს.)

B   A 455 (ბაქარის ნაბეჭდი ბიბლია, 1743 წ.)

C   A 179 (1669 წ.)

D   H 885 (XVII ს.)

E   A 243 (1672 წ.)

F   A 646 (XVI ს.)

G   გელათის კატენებიანი ბიბლია, დაცული  თბილისის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ჩვენამდე მოღწეულია ორი ხელნაწერით: A 1108 ავტოგრაფული ნუსხითა და  Q 1152 მისი ასლით.

Gb   A 1108 (XII ს.)

Ga   Q 1152 (XII-XIII სს.)

H   ქუთ. #671 (XI ს.)

I   A 570 (XV ს.)

J   Jer. Geo. 7/11 (იერუსალიმის ბიბლია, XI ს.)

K   ქუთ. #28 (1681 წ.)

O   Ivir. Geo. #1 (ოშკის ბიბლია, 978 წ.)

S   A 51 (მცხეთური ხელნაწერი/ბიბლია, ანუ საბას ბიბლია, დაცული  თბილისის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, XVII-XVIII სს.)

ლიტერატურა

აბულაძე ი.
1936
სულხან-საბა ორბელიანის სომხური წყაროები. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. III. თბილისი: ტსუ გამომცემლობა.
ბიბლია...
2017
ბიბლია. ძველი აღთქმა. I. თბილისი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.
გაბიძაშვილი ე.
2009
ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები. ბიბლიოგრაფია. 4. ბიბლიოლოგია, ეგზეგეტიკა, აპოკრიფები. თბილისი: საქ. სამოციქ. ავტოკეფ. მართლმადიდებელი ეკლესიის გამომცემლობა.
გიგინეიშვილი ბ., კიკვიძე ც.
1966
რუსთაველის ხანის ქართული ბიბლიის თარგმანი. კრებ. შოთა რუსთაველი: ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. რედ. ი. აბულაძე. თბილისი: „მეცნიერება“.
გიგინეიშვილი ბ.
1989
წიგნნი ძუელისა აღთქუმისანი. ნაკვეთი 1. შესაქმისაჲ, გამოსლვათაჲ. ყველა არსებული ხელნაწერის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადეს ბაქარ გიგინეიშვილმა და ცოტნე კიკვიძემ. გამოკვლევა ბაქარ გიგინეიშვილისა. თბილისი: „მეცნიერება“.
დანელია კ.
1983
ქართული სამწერლობო ენის ისტორიის საკითხები. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
დანელია კ. A
1998
მხატვრული ენისა და სტილის ზოგიერთი საკითხი ბიბლიურ წიგნთა ძველი ქართული თარგმანის მიხედვით. ნარკვევები ქართული სამწერლობო ენის ისტორიიდან. ტომი I. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
დანელია კ. B
1998
საკუთარ სახელთა გადმოცემისათვის ძველი აღთქმის ქართულ რედაქციებში. ნარკვევები ქართული სამწერლობო ენის ისტორიიდან. ტომი I. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
დოჩანაშვილი ე.
1968
პირთა, გეოგრაფიული და ეთნიკური სახელები ოთხთავის ქართულ თარგმანებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე (ელს). 3. თბილისი.
დოჩანაშვილი ე.
1981
მცხეთური ხელნაწერი (მოსეს ხუთწიგნეული, ისო ნავე, მსაჯულთა, რუთი). ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ელ. დოჩანაშვილმა. თბილისი: „მეცნიერება“.
დოჩანაშვილი ე.
1999
მცხეთური ხელნაწერი (სულხან-საბა ორბელიანის მიერ დართული „საძიებელნი მოწმობა“, „ებრაელთა, ქალდეველთა და იონთა სახელებთა თარგმანებანი
ინგოროყვა პ.
1978
თხზულებათა კრებული. ტ. IV. თბილისი: „საბჭოთა საქართველო“.
კიკნაძე ზ.
1989
საუბრები ბიბლიაზე. თბილისი: „მეცნიერება“.
კიკნაძე ზ.
2003
ძველი აღთქმის წუთისოფელი. თბილისი. http://kartvelologybooks.tsu.ge/uploads/book/Kiknadze_Zurab_Dzveli.pdf
კიკნაძე ზ.
2004
ხუთწიგნეულის თარგმანება. თბილისი: ქრისტიანული თეოლოგიისა და კულტურის ცენტრი.
ორბელიანი ს.
1966
თხზულებანი ოთხ ტომად. ავტოგრაფული ნუსხების მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა ილია აბულაძემ. ტ. IV2. თბილისი: გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“.
უტიე ბ.
2009
ზმნისწინები და ქართული ბიბლიის დედანი. ენათმეცნიერების საკითხები. I-II. თბილისი.
ყაუხჩიშვილი ს.
1956
ბერძნული მამაკაცთა სახელების გადმოცემისათვის ქართულში. სახელთა ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში. I. რედ. ვ. თოფურია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
შანიძე ა.
1964
ანტონ I-ის გავლენა სალიტერატურო ქართულზე და ძველი ქართული ენის ძეგლების ვითარება ახალი აღთქმის წიგნების გამოცემებში. თსუ ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები. 9. თბილისი.
შანიძე მ.
1969
ი ხმოვანფუძიანი ანთროპონიმების ბრუნების ისტორიისათვის ქართულში. თბილისის უნივერსიტეტი გიორგი ახვლედიანს. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
Biblia…
1997
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by Karl Elliger, Wilhelm Rudolph et.al. Stuttgart: Deutsche Bibelqesellschaft.
Dictionary…
1999
Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Edited by Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter W. van der Horst. Second Extensively Revised Edition. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company.
Haber H.
2001
Theophoric Names in the Bible. Jewish Bible Quarterly. 29 (1). https://jbqnew.jewishbible.org/assets/Uploads/291/291_Names1.pdf
Septuaginta…
1974
Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum. I. Genesis. Edidit John William Wevers. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Theological...
1997
Theological Dictionary of the Old Testament. Edited by G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren. Volume I. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.
Tov E.
1999
The Greek and Hebrew Bible. Collected Essays on the Septuagint. Leiden, Boston, Köln: Brill.
Tov E.
2015
Transliterated Proper Names in the Septuagint: Some Statistics. Biblical Greek in Context. Essays in Honour of John A.L. Lee. Biblical Tools and Studies. 22. Eds. James Aitken & Terry V. Evans. Leuven: Peeters.
Tov E.
2022
The LXX Translators' Procedures in Representing Proper Names. Consistency in Representation. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბიბლია სიტყვებსა და სახეებში. 27-29 მაისი. თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
Библия...
Библия Онлайн. Современный русский перевод ИПБ им. М. П. Кулакова. https://bibleonline.ru/bible/bti/gen-16/.
Жерто Ж.
2017
Имя Бога: его история и произношение. Киев: ,, Мультимедийное издательство Стрельбицкого''. https://teonote.com/books/Imya_Boga_ego_istoria_i_proiznoshenie.pdf.
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ…
1805
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ. ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ. ԴՎԵՆԷՏՒԿ.
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ…
1895
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ. ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ. ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Գ. ՊԱՂՏԱՏԼԵԱՆ.
ინტერნეტრესურსი:
20.10.2023
ძველი აღთქმის ქართული ვერსიების აკადემიური გამოცემის ელექტრონული ვერსია http://www.bible.ge/Manuscript/2win.htm.
ინტერნეტრესურსი:
20.10.2023
„ტიტუსის“ მონაცემთა ელექტრონული ბაზა https://titus.uni-frankfurt.de/.
ინტერნეტრესურსი:
20.10.2023
სომხური ბიბლიის 1895 წლის გამოცემის ელექტრონული ვერსია https://arak29.org/bible/book/tGen_1.htm.
კომპიუტერული პროგრამა:
პროგრამა „Bible Works – Version 10.0.4.216”.