ქეთევან გრძელიძე

ქეთევან გრძელიძე არის ინგლისური ფილოლოგიის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი. 2014 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა.

ელ-ფოსტა: grdzelidzeketi@gmail.com