მარიამ რუხაძე

მარიამ რუხაძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. 2018 წლიდან დღემდე თსუ თეორიული და გამოყენებითი სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მოწვეული მასწავლებელი. არაერთი საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლითი პროექტის მონაწილე. აქტიურად მუშაობს ქართული ენის ეროვნული კორპუსის შექმნისა და დახვეწის თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებზე.

ელ-ფოსტა: mariko.rukhadze@gmail.com