მარი ხუხუნაიშვილი

მარი ხუხუნაიშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის (ქვედარგი: ინგლისური ფილოლოგია) სტუდენტია. ამასთანავე, იგი არის თსუ-ს ლექტორი.
მარი ხუხუნაიშვილის ამჟამინდელ კვლევით ინტერესს წარმოადგენს იდენტობისა და არათავაზიანობის ფენომენის თავისებურებებისა და ურთიერთკავშირის შესწავლა ოჯახის დისკურსის ჟანრში.

ელ-ფოსტა: khukhunaishvilimari@gmail.com