ნათია ზარდიაშვილი

ნათია ზარდიაშვილი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. მისი სადისერტაციო ნაშრომი ეხება დარწმუნების სოციო-ლინგვისტურ ასპექტებს საჯარო გამოსვლის დისკურსში.
ამჟამად ნათია ზარდიაშვილი არის ინგლისური ენის მასწავლებელი.

ელ-ფოსტა: natiazardiashvili93@gmail.com