ბაჩო შურღაია

ბოჩო შურღაია 2003-2007 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე; 2010 წელს დაასრულა ამავე უნივერსიტეტის „ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის“ სამაგისტრო პროგრამა, ხოლო 2018-2020 წლებში – „დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის“ „თავდაცვის ანალიზის“ სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე.

ელ-ფოსტა: bshurgaia@mod.gov.ge