ქეთევან გრძელიძე

ქეთევან გრძელიძემ 2014 წელს დაიცვა სადოქტორო ნაშრომი („პოეტური ხატის ევოლუცია უ. ბ. იეიტსის შემოქმედებაში“) და მიენიჭა ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
ქეთევან გრძელიძე ამჟამად არის კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი. იგი მუშაობს უ. ბ. იეიტსისა და ჯ. მილტონის პოეზიაზე და გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო სტატია.

ელ-ფოსტა: kgrdzelidze@cu.edu.ge