ლილიანა გოგიჩაიშვილი

ლილიანა გოგიჩაიშვილი 2010-2014 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ფაკულტეტზე. 2014-2016 წლებში დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, ინგლისური ლიტერატურის მიმართულებით. მისი სამაგისტრო ნაშრომის თემა იყო „ჯონ ფაულზი და პოსტმოდერნიზმი“. 2017 წლიდან დღემდე სწავლობს დოქტორანტურაში, ისევ ინგლისური ლიტერატურის მიმართულებით, იკვლევს ჯონ დონის შემოქმედებას. მისი საკვალიფიკაციო თემის სათაურია – „ბაროკოს ესთეტიკის საფუძვლები ჯონ დონის სატრფიალო ლირიკაში“.

ელ-ფოსტა: lilianngogichaishvili@gmail.com