თამარ კვარაცხელია

თამარ კვარაცხელია 2005-2009 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერიტეტში. 2009 წელს სწავლა გააგრძელა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. 2011 წლიდან დღემდე იგი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თარგმანმცოდნეობის სპეციალობის დოქტორანტია. 2014-2016 წლებში მუშაობდა თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში, 2011წლიდან დღემდე თამარ კვარაცხელია სსიპ ქ. რუსთავის №3 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის უფროსი მასწავლებლია.

ელ-ფოსტა: tkvaratskhelia8917@gmail.com