თამარ ლეკვეიშვილი

თამარ ლეკვეიშვილი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასისტენტი მკვლევარი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისტორიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

ელ-ფოსტა: takolek@yahoo.com