ანა ხვედელიანი

ანა ხვედელიანი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი (სადოქტორო პროგრამა – კულტურის კვლევები). მისი საკვალიფიკაციო თემაა: საგანმანათლებლო პოლიტიკა და ნაციონალური იდენტობის ფორმირება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921). ანა ხვედელიანი სისტემატურად მონაწილეობს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კონფერენციებში.
მისი კვლევის ინტერესებია: ნაციონალიზმის თეორიები, ნაციონალური იდენტობის კვლევა, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგანმანათლებლო პოლიტიკა.

ელ-ფოსტა: anna_chwedeliani@yahoo.com