თინათინ ვარდიძე

თინათინ ვარდიძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით.

ელ-ფოსტა: vardidzetinatin@gmail.com