ეკა ნარსია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის (ქვედარგი: გერმანული ფილოლოგია) დოქტორანტი

ელ-ფოსტა: ekanarsia@yahoo.de