ანა დოლიძე

ანა დოლიძემ 2011 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ქართული ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამა. იმავე წელს იგი გახდა ამავე
ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი; მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ, 2014
წლიდან, ანა დოლიძე სწავლობს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე (უახლესი ქართული ლიტერატურის
მიმართულებით) და მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციებში.

ელ-ფოსტა: anadolidze1990@gmail.com