ნათია ჯანგულაშვილი

ნათია ჯანგულაშვილი 2010-2014 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 2014 წელს მან სწავლა გააგრძელა ამავე ფაკულტეტზე, ძველი ქართული ლიტერატურის მიმართულებით. მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა ნაშრომი „მაკაბელთა თემა სასულიერო მწერლობაში“. ნათია ჯანგულაშვილი მონაწილეობს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში.

ელ-ფოსტა: jangulashvilii@yahoo.com