ზაზა ხინთიბიძე

ზაზა ხინთიბიძე დაიბადა 1963 წელს. 1985 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ხოლო 1988 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 2006 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. არის თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე მონოგრაფია, წიგნი და სახელმძღვანელო, აგრეთვე, 50-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია.

ელ-ფოსტა: zaza.khintibidze@tsu.ge