ნინო ჭრიკიშვილი

ნინო ჭრიკიშვილი დაიბადა 1986 წელს. 2007 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. 2009 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა და მიენიჭა ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით. ნინო ჭრიკიშვილი ამჟამად არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რომანული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.
გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი. მონაწილეობა აქვს მიღებული რამდენიმე საუნივერსიტეტო და საერთაშორისო კონფერენციაში. სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ესპანური ენა და ლიტერატურა, ესპანური ენის ისტორია, ფონეტიკა.

ელ-ფოსტა: n.chrikishvili@yahoo.com