ჟურნალ ”სპეკალის” თემატიკა

ჟურნალ  "სპეკალში" წარმოდგენილი იქნება შემდეგი დარგები:

  • ქართველოლოგია საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია; ქართული ლიტერატურა; ქართველური ენათმეცნიერება (ქართველური ენები); ხელოვნებათმცოდნეობა,  ეთნოლოგია და არქეოლოგია;
  • ლიტერატურათმცოდნეობა - ლიტერატურის თეორია; ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა, ლიტერატურის ისტორია;
  • ენათმეცნიერება - თეორიული და ისტორიული ენათმეცნიერება, შედარებითი ენათმეცნიერება, სოციოლინგვისტიკა, ტექსტის ლინგვისტიკა, დიალექტოლოგია;
  • თარგმანმცოდნეობა - თარგმანის ისტორია და თარგმანის თეორია.