ინდექსირება

About Open Journal Systems | Oñati Socio-Legal Series

სამეცნიერო ბილინგვური ელექტრონული ჟურნალი „სპეკალი” ინდექსირებულია Erih Plus-ში. 

 

სამეცნიერო ბილინგვური ელექტრონული ჟურნალი „სპეკალი” ინდექსირებულია EBSCO-სა და   EBSCOhost™-ში —  მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან მონაცემთა ბაზაში. 

 


Google Scholar

 სამეცნიერო ბილინგვური ელექტრონული ჟურნალი „სპეკალი” ინდექსირებულია გუგლსქოლარში

 

 

სამეცნიერო ბილინგვური ელექტრონული ჟურნალი „სპეკალი” ინდექსირებულია კვლევით ჟურნალთა ინდექსირების ბაზაში (DRJI - Directory of Research Journals Indexing)

 

 

სამეცნიერო ბილინგვური ელექტრონული ჟურნალი „სპეკალი” ინდექსირებისათვის წარდგენილია სამეცნიერო ჟურნალთა იმფაქტ ფაქტორის ბაზაში (SJIF 2022 / Scientific Journal Impact Factor

 

 

SJIF იმფაქტ ფაქტორი  წინა წლების მონაცემებით:

2021 წელი: 8.447

2020 წელი: 8.127

2019 წელი: 7.454

2018 წელი: 7.082