ხატია ბუსკივაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის (ქვედარგი – ინგლისური ფილოლოგია) დოქტორანტი, თსუ-ს ინგლისური ენის მოწვეული ლექტორი, Cambridge CELTA და DELTA Module 1 კვალიფიციური ინგლისური ენის მასწავლებელი

ელ-ფოსტა: khatia.buskivadze878@hum.tsu.edu.ge