ნიკოლოზ ჟღენტი

ნიკოლოზ ჟღენტმა 2009 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის სპეციალობით. 2011 წელს იმავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა და მიენიჭა ისტორიის მაგიტრის ხარისხი. 2011 წლიდან დღემდე იგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის სადოქტორო პროგრამის, „საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფიის“, ქვედარგის სტუდენტია.

ელ-ფოსტა: nikozhgenti@gmail.com