ნინო სურმავა

ნინო სურმავა არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის (ქვედარგი: არაბული ფილოლოგია) დოქტორანტი.

ელ-ფოსტა: nino.surmava@tsu.ge