ქრისტინე შავლაყაძე

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის მიმართულების ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა (2006-2010; 2010-2012 წლები); 2011 წლის გაზაფხულის სემესტრში გაიარა Erasmus Mundus-ის გაცვლითი პროგრამა კლასიკურ არქეოლოგიაში იტალიის სალერნოს უნივერსიტეტში. 2012 წლიდან დღემდე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.

ელ-ფოსტა: christine_shavlakadze@hotmail.com