ქეთევან გოჩიტაშვილი

ფილოლოგიის დოქტორი, ოცდაათზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული ორმოცამდე ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციაში. არის საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო საგრანტო პროექტების მონაწილე. სხვადასხვა დროს მიღებული აქვს უცხოური სტიპენდიები. სამეცნიერო ინტერესები: ლექსიკოლოგია, სოციოლინგვისტიკა, ლინგვოკულტუროლოგია, მშობლიური და უცხო/მეორე ენის სწავლების ლინგვისტურ–პედაგოგიური ასპექტები.

ელ-ფოსტა: ketevan.gochitashvili@tsu.ge